Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
HARM PETERS GEBITSVERZORGING VOOR PAARDEN


IDefinities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden: een eenmanszaak van Harm J. Peters, wonende te Bemmel aan de Tuinlaan 78 (6681 EV), alsmede alle (hulp)personen die Harm J. Peters gebruikt in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.
CliŽnt: de eigenaar van het te behandelen paard of groepen van paarden door Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden en/of de aanbieder van het paard of groepen van paarden in wiens opdracht Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden het (de) gebit(ten) verzorgt en/of ter zake adviezen geeft.
-Honorarium: de financiŽle vergoeding (tijdsevenredig of anderszins), exclusief verschotten en omzetbelasting, die Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden voor de uitvoering van de overeenkomst tot gebitsverzorging met de cliŽnt is overeengekomen.
Verschotten: de kosten die Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden maakt in het belang van de uitvoering van de opdracht.

IIToepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de cliŽnt binden Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden niet, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst tot gebitsverzorging schriftelijk anders is overeengekomen.

IIIOvereenkomst tot gebitsverzorging
-Een overeenkomst tot gebitsverzorging komt eerst tot stand, nadat deze door Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden is aanvaard, danwel wanneer Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
-Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden is te allen tijde gerechtigd om indien het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst tot gebitsverzorging niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden heeft moeten maken om de aanbieding aan de CliŽnt te verstrekken, in rekening te brengen.
-Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst tot gebitsverzorging ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden paard en/of groepen van paarden te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

IVInhoud overeenkomst tot gebitsverzorging
De tussen Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden en de cliŽnt gesloten overeenkomst tot gebitsverzorging leidt tot een inspanningsverbintenis van Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden tot het leveren van een gebitsverzorgende behandeling en/of -advies. Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden heeft het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst tot gebitsverzorging gebruik te maken van derden.

VTussentijdse beŽindiging overeenkomst tot gebitsverzorging
-De tussen Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden en CliŽnt gesloten overeenkomst tot gebitsverzorging wordt tussentijds beŽindigd door het uitdrukkelijk verzoek van de CliŽnt, waarbij de CliŽnt door Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beŽindiging voor het paard en/of groep paarden en, indien beŽindiging geschiedt tegen het advies van Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden in, zal erop worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de CliŽnt en zonodig zal Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden de CliŽnt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen.
-Indien de overeenkomst tot gebitsverzorging voortijdig zal worden beŽindigd op eenzijdig verzoek van Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden, dan zal de CliŽnt alvorens hierover gemotiveerd worden geÔnformeerd, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
-Indien de overeenkomst tot gebitsverzorging voortijdig zal worden beŽindigd, dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de CliŽnt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden.

VITarieven, honoraria en betaling
Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
Betaling van de nota van Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden kan contant geschieden tegen behoorlijk bewijs van voldoening, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Niet contante betalingen kunnen uitsluitend geschieden door overmaking op de bankrekening vermeld op de nota.
Indien meer notaís openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallende.
Bij niet tijdige betaling zal de CliŽnt direct in verzuim zijn en is de CliŽnt de wettelijke rente te vermeerderen met 2 % vertragingsrente verschuldigd over de hoofdsom of restant van de vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste Ä 5,-- (vijf euro) in rekening gebracht.
De CliŽnt is niet gerechtigd tot verrekening uit welke hoofde dan ook.
Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden is steeds gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot de cliŽnt van de voorschotdeclaratie of declaratie gebaseerd op een gefixeerd honorarium heeft voldaan.
-Indien invorderingsmaatregelen noodzakelijk zijn tegen de CliŽnt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die buitengerechtelijke invordering ten belope 15 % van het openstaande saldo met een minimum van Ä 200,- ten laste van de cliŽnt.
-Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de CliŽnt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag is ontvangen.VIIKlachten
De CliŽnt is verplicht om de door Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De CliŽnt dient klachten over de verrichte werkzaamheden binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beŽindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de CliŽnt kenbaar is geworden, aan Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elkaar aanspraak jegens Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden ter zake enig gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
Indien Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden de klacht over de verrichtte prestatie gegrond bevindt, heeft Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden het recht om, indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijzere verrichten of het door de CliŽnt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze aan Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden.

VIIIAansprakelijkheid
-De aansprakelijkheid van de Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst tot gebitsverzorging, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek kosteloos aan de CliŽnt zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie.
De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden.
Bij het inschakelen van derden zal Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

IXBijzondere bepalingen
Indien de gebitsverzorging van het paard en/of groepen paarden daartoe aanleiding geeft, heeft Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de CliŽnt, de toegang tot de stallen of andere locatie waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden noodzakelijk acht voor de behandeling. De CliŽnt is gehouden hieraan gehoor te geven.
Indien een paard en/of groepen paarden gesedeerd dienen te worden voor een gebitsverzorging, zal Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden hierover in overleg treden met de CliŽnt. CliŽnt dient vervolgens zelf ervoor zorg te dragen, dat het betreffende paard en/of groepen paarden adequaat wordt gesedeerd door tussenkomst van een dierenarts.

XToepasselijk recht, rechtsmacht
-Op de overeenkomst van opdracht tussen cliŽnt en Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden is Nederlands recht van toepassing. Partijen kiezen woonplaats in de vestigingsplaats van Harm Peters Gebitsverzorging voor Paarden, zodat de rechter in het arrondissement Arnhem bevoegd is en rechtsmacht heeft van geschillen kennis te nemen.

Bemmel, augustus 2011© Copyright Harm Peters, webdesign by Van Bostelen Design